มะม่วงน้ำใจ

COVID-Sharing ช่วยเหลือเกื้อกูลยามวิกฤตโควิด

มะม่วงน้ำใจ

✻ มะม่วงน้ำใจ จากเพื่อนชุมชนพูนสุข
เดินทางจากเนินมะปราง จ.พิษณุโลก
บัดนี้ถึงมือเพื่อนผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19 ชุมชนแรงงานแยกขยะลาดกระบัง เรียบร้อย

เส้นทางแบ่งปัน

ต้นน้ำ ~ เกษตรแบ่งปัน

✻ เกษตรกรทำสวนผสมผสานอย่างณัฐพงษ์ แก้วนวล ทราบว่าชุมชนในกรุงเทพฯ เดือดร้อน เลยตั้งใจส่งข้าวสาร และมะม่วงมาแบ่งปันช่วยเหลือ

ปลายน้ำ ~ ชุมชนแรงงานแยกขยะลาดกระบัง

รายได้ส่วนหนึ่งของแรงงานแยกขยะ มาจากการเก็บขยะขาย
เมื่อร้านค้าขายได้น้อย ขยะรีไซเคิลก็น้อยลง
ส่งผลให้รายได้ของแรงงานเหล่านี้ลดลง
การแบ่งปันอาหารและผลไม้จากพวกเราจึงช่วยเขาได้มาก

กลางน้ำ ~ ดำเนินการแบ่งปัน

มอส. : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

มะม่วงดียังไง

มะม่วงมีวิตามินซีสูงถึง 76% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน ซึ่งวิตามินซีจำเป็นต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เทียบจากมะม่วง 165 กรัม

เครดิต : พลังอาสาของ พลเมืองอาสา

#เกษตรกรช่วยชุมชน #พลเมืองอาสา #มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม #โควิดสู่ความยั่งยืน #ชุมชนพูนสุข #communitybase #organicfruit #ponsukplanet #volunteerservice