แบ่งปันจากกลุ่มเกษตรอู่ทอง สู่ 5 ชุมชน

COVID-Sharing ช่วยเหลือเกื้อกูล ยามโควิด

แบ่งปันจากกลุ่มเกษตรอู่ทอง สู่ 5 ชุมชน

ต้นน้ำ

👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👧🧑🏽‍🌾 เงินจากการระดมทุนที่หลายคนร่วมสมทบให้ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม-Thai Volunteer Service ได้นำไป

ซื้อวัตถุดิบเกษตรปลอดภัย ที่กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ช่วยอาสารวบรวม ทั้งไข่ไก่ 50 แผง วัตุถดิบทำอาหาร เช่น ฟักทอง ไชเท้า ข้าวโพดฝัก ในราคาเป็นมิตร เพื่อช่วยชุมชนที่เดือนร้อนในเมือง

✻ ส่งใจมาขอบคุณเกษตรกรที่ร่วมสมทบ พริก มะละกอดิบ มะนาว โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

✻ พูนสุขร่วมแบ่งปันคลิป คนต้นน้ำ จากสวนพี่จินดา จ.สุพรรณบุรี
ร่วมส่งมะละกอ และวัตถุดิบทำอาหารโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻

กลางน้ำ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม-Thai Volunteer Service

✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻

ปลายน้ำ

Farm-Sharing บันทึกไว้วันศุกร์ 21 พ.ค. …ของเดินทางมาส่งที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เรียบร้อยวันนี้ 22 พ.ค. 64
ของถูกจัดเตรียมเป็นชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือเกื้อกูล
❤ ครอบครัวรอบศูนย์เด็ก เสือใหญ่ ลาดพร้าว 42
❤ ครอบครัวซาเล้ง ฝั่งซ้ายเสือใหญ่ ลาดพร้าว 42
❤ ครอบครัวผู้สูงอายุ
❤ ครอบครัวคนพิการ
💞 ของสดที่ร่วมมาส่งให้ครัวกลางชุมชนร่มไทร ที่ มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ดูแลค่ะ

#ช่วยเหลือชุมชน #พลเมืองอาสา #มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม #โควิดสู่ความยั่งยืน #ชุมชนพูนสุข #communitybase #covidsharing #ponsukplanet #volunteerservice

ผักจากแปลงพี่จินดา กับรอยยิ้มจากใจที่ปิติ